Kreyol

North Miami Resident<br>Membership Registration - Kreyol

  • MOCA se sant pou pwogram travay atis ak kominikasyon ki fèt ak nouvo metòd k ap entwi plis pase 200.000 timoun, ti jennjan ti jennfi ak granmoun chak ane. Kòm ou rete North Miami, ou menm ak tout fanmi w nou se manm MOKA otomatikman. Men sa w ap jwenn nan MOCA ki nan mitan North Miami: • Antre gratis nan mize a pou 4 moun • Lèt priyorite pou anonse lè MOCA ap ouvè egzibisyon ak lè l ap fè resepsyon • Pwogram chak semèn ki rele MOCA by Moonlight chak mèkredi swa • 10% rabè sou atik yo vann nan Boutik MOCA a • Rabè ak bous disponib pou kan d ete travay atis Creative Arts Summer Camp pandan tout grann vakans lan • Rabè pou klas yo fè pou timoun, ti jennjan ti jenn fi epi granmoun nanpwogram MOCA Art Institute la • Katalòg pou vizit espesyal ak egzibisyon espesyal. Katalòg yo tradui ni an kreyòl ni an panyòl. ...ak yon pakèt lòt bagay ankò Pou w kab enskri pou w resevwa KAT MANM pa w GRATIS, tanpri ranpli enfòmasyon pi ba la yo. Si w gen nenpòt kesyon, ou mèt kontakte depatman ki okipe afè manm nan (Membership) nan nimewo 305 893 6211 oubyen nan imel [email protected]