Life and Spirituality in Haitian Art: The Village

The Village

Mid-twentieth-century Haitian artists painted everyday life in the villages in great detail. Rows of pastel-colored single-story houses with gable roofs, surrounded by mountains or tropical coastal scenery, served as the backdrop to regular activities. People are seen going to school, selling goods in the market, or simply walking from one place to another by foot or riding horses or donkeys, the standard means of transportation in Haiti’s rural areas. The ordinary ways of living, such as carrying items on their heads or using donkeys as a means of transportation, reflected what life was like—and still is—in the countryside. But in most cases, artists depicted imaginary sites or dreamlike scenes of peace and beauty with extraordinary detail.


Vilaj la

Nan mitan ventyèm syèk la Atis Ayisyen yo te pentire sa k ap pase chak jou nan zòn kote yo rete yo an detay. Ranje ti kay koulè pastèl ak kouvèti panche de bò, kote gen mòn toutotou ti kay yo oswa sèn twopikal bò lanmè, se sa ki te sèvi kòm gran sèn pou prezante aktivite moun toulejou. Nan tablo yo ou wè timoun ki pral lekòl, moun k ap vann nan mache, oubyen ou wè moun ki sou wout yo ki swa ap mache, ki swa sou cheval oubyen sou bourik. Se sou cheval ak borik moun fè deplasman yo nan zòn riral yo. Tablo yo te montre moun k ap viv nòmal, tankou moun k ap pote bagay sou tèt yo oswa moun k ap sèvi ak bourik pou pote afè yo, tou sa montre jan moun te konn viv- epi jan moun viv jis jounen jodi a- nan zòn andeyò yo. Men nan majorite ka, atis yo petire tablo ki montre yon kote yo imajine oswa yon kote yo reve tankou kote ki gen lapè ak kote ki bèl epi yo pentire sèn sa yo ak anpil detay.


Back